Polityka Prywatności i RODO

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych z dnia a 1 czerwca 2020 r. informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) pacjentów jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 44, 81-366 Gdynia, NIP: 586-20-59-376, REGON: 192473614, KRS: 0000183939.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Adam Rogowski, z którym można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO. IOD jest dostępny pod adresem: iod@spls.pl

Cel przetwarzania danych osobowych pacjentów jest powiązany z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przez ADO. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych w związku z realizacją celu: dane medyczne, dane wrażliwe.

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uczestniczące w udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

Okres retencji, czyli okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli pacjent wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa pacjenta w kontekście przetwarzanych danych osobowych. Istnieje możliwość dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pacjent może również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec SPLS sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Prosimy o skontaktowanie się z IOD w celu skorzystania z przysługujących praw. Informujemy również o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową świadczenia usług medycznych na rzecz pacjenta. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

Wielkość czcionki
Kontrast