HomeRejestracjaZmiany zasad rejestracji pacjentów pierwszorazowych

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawartymi w ustawie z dnia 22 lipca 2014 roku informujemy, iż Świadczeniobiorca (pacjent):
jest obowiązany dostarczyć Świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących
w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej, może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego Świadczeniodawcy